Konfucius 552-479 př.n.l.: I cesta dlouhá jeden rok začíná prvním krokem.

Prosinec 2008

Izrael a palestinská území

11. prosince 2008 v 12:35 | Rea |  Izrael a palestinská území
Izrael-mapaKoncert Karla Gota v Izraeli 2008-plakát
Plakát

Masada

4. prosince 2008 v 12:47 | Rea |  Izrael a palestinská území

Masada

13km od En Gedi
Hora Masada
Lanovka na Masadu
Pevnost
na 440m vysoké a 300 m široké skalní plošině, která se vypíná nad západním břehem Mrtvého moře. . Pro Izrael symbol hrdinného odporu židovských obránců pevnosti v povstání proti Římanům.

r. 66 počátek židovského povstání proti Římanům v Caesarei, pokračování
r. 70 zničením Jeruzaléma
r. 73 skončilo v Masadě
Od východní paty útesu je přístupný areál vykopávek. Na skalní plošinu se dostaneme buď lanovkou nebo pěšky (45min.) jedinou 3 km dlouhou klikatou pěšinou tzv."hadí stezkou". Jinak je tento plochý vrchol zcela nepřístupný.
Masada
Masada
MasadaNa skalní plošině dal postavit v letech 36-30 př.n.l. nedobytnou pevnost Herodes Veliký, Římem jmenovaný judský král.
Královský palác stál na západním okraji vrcholu. Na severním výběžku skály stál letohrádek o třech terasách, vznášející se nad propastí a přístupný jen z vrcholu hory schody, vytesanými ve skále. Na jižním výběžku citadela.Zásobování vodou zabezpečovala důmyslná soustava cisteren. Římské lázně. Vrchol Masady byl obehnán 1300 m dlouhou hradbou zpevněnou věžemi. V pevnosti byly ubikace pro posádku, skladiště a zásobárny. Správní budovy a dnes nejstarší synagoga v zemi, jejíž zbytky se zachovaly do dnešních dnů.

Masada
Masada
Pohled z MasadyModelMasada
Římský val
Asi 70 let po Herodově smrti našli v tomto paláci s obrovskými zásobárnami a skladišti útočiště židovští zelóti,nejradikálnější bojovníci proti Římanům, a Masada se tak stala poslední baštou odporu, která jim po zničení Jeruzaléma zbyla. Jejich heroický odpor trval tři roky. R. 72 se římský místodržící rozhodl povstalecké místo zlikvidovat. Skalní plošinu s pevností nebylo snadné dobýt. Římané rozložili kolem 8 táborů a sevřeli pevnost valem. Jedinou cestou k dobytí bylo navršení náspu od spodní strany, kudy šla přiblížit k hradbám útočná věž a beran na její rozrušení. Když byl už pád pevnosti neodvratný, rozhodlo se všech 960 obránců r. 73 k hromadné sebevraždě.
Zelóti-příslušníci židovské sekty brojící proti zlořádům v Jeruzalémě.
Masada
Epopej obrany a pádu Masady známa z díla historika Josepha Flavia Válka židovská. Jen díky historikovi, který se z velitele židovských povstalců v Galileji stal římským autorem Josephem Flaviem (37-105 ) píšícím svá díla řecky,se o Masadě vědělo. Nevědělo se, kde ji hledat.
Teprve v r. 1838 byla hora Masada bezpečně identifikována.


Betlém

1. prosince 2008 v 13:27 | Rea |  Izrael a palestinská území
Betlém
BetlémBetlém
Betlém
800m n.m.
12km jižně od centra Jeruzaléma
Město s arabským obyvatelstvem (asi 38 000obyvatel).
Na okolních kopcích terasovitá pole oddělena kamennými hrázemi. Jsou zde i vinice.

Betlém
R. 7 př.n.l. sčítání obyvatelstva, nařízené římským císařem Augustem. Na jeho základě měly být stanoveny daňové výměry na území Palestiny. Každý se musel dostavit do místa svého bydliště. I Josef Nazaretský s Marií. V domě Josefových příbuzných už nebylo volné místo, a tak se ubytovali v nedaleké jeskyni, kde se Marii narodilo Jezulátko-podle historiků 7 let př.n.l.
Dodnes se přesně nezjistilo, kdy se Ježíš narodil.Muselo to být nejméně o 4 roky dříve, než je začátek křesťanského letopočtu, protože v té době ještě žil král Herodes Veliký. Letopočet, který se dnes užívá, byl totiž stanoven na základě nesprávného výpočtu, který v 6. stol. provedl mnich Dionýsius Exignus.
R.313 křesťanství postaveno na roveň ostatních náboženství,římský císař Konstantin dává postavit nad jeskyní, kde se Kristus narodil baziliku. Dnešní podoba z r.529,kdy císař Justinián dal baziliku, značně poškozenou za povstání samařského obyvatelstva, znovu postavit. Od té doby se Chrám narození Páně změnil jen nepatrně.
Chrám Narození Páně-v centru města na náměstí Manger Square (náměstí jesliček)
Chrám narození PáněChrám narození Páně
Vchod do bazilikyChrám narození Páně-pětilodní bazilika (56m dlouhá, 26 m široká). Vchod byl za muslimské nadvlády snížen, aby chrám nemohl být znesvěcen jezdci na koních. Svatyně dnes slouží pravoslavné církvi. Lze spatřit původní byzantské mozaiky.
Betlémská hvězda

Částí kostela je Jeskyně narození. Na místě Ježíšova narození je stříbrná hvězda. Hvězdu osvětluje 15 lamp.
Jeskyně Narození je spojena s dalšími podzemními prostorami. Do skály je tam vytesaná cela sv. Jeronýma, autora latinského překladu Bible, zvaného Vulgata. Světec zde měl prožít posledních 35 let svého života, od r. 385 do r 420.

sv.Jeroným
Kostel sv. Kateřiny
K chrámu narození Krista přiléhá katolický kostel sv. Kateřiny (1881).
Mléčná jeskyně-asi 400 m odtud (uličkou kolem kláštera na opačném konci, než je vchod do baziliky, se nachází jeskyně, ve které se Svatá rodina skrývala před útěkem do Egypta.
V betlémském předměstí Bejt Sahur (2 km vých. od centra) leží Pole pastýřů, kterým podle Bible andělé zvěstovali narození Ježíše.
V Betlémě patriarcha Jákob pohřbil svou ženu Ráchel.
V Betlémě se narodil král David
Mírové centrum na náměstí Manger Square

Betlém-Mírové centrum
Betlém
Betlém-mešita
Na palestinská území vstupujeme z Izraele přes hraniční kontroly.
Hraniční kontrolaHraniční zátarasHraniční kontrola