Konfucius 552-479 př.n.l.: I cesta dlouhá jeden rok začíná prvním krokem.

Betlém

1. prosince 2008 v 13:27 | Rea |  Izrael a palestinská území
Betlém
BetlémBetlém
Betlém
800m n.m.
12km jižně od centra Jeruzaléma
Město s arabským obyvatelstvem (asi 38 000obyvatel).
Na okolních kopcích terasovitá pole oddělena kamennými hrázemi. Jsou zde i vinice.

Betlém
R. 7 př.n.l. sčítání obyvatelstva, nařízené římským císařem Augustem. Na jeho základě měly být stanoveny daňové výměry na území Palestiny. Každý se musel dostavit do místa svého bydliště. I Josef Nazaretský s Marií. V domě Josefových příbuzných už nebylo volné místo, a tak se ubytovali v nedaleké jeskyni, kde se Marii narodilo Jezulátko-podle historiků 7 let př.n.l.
Dodnes se přesně nezjistilo, kdy se Ježíš narodil.Muselo to být nejméně o 4 roky dříve, než je začátek křesťanského letopočtu, protože v té době ještě žil král Herodes Veliký. Letopočet, který se dnes užívá, byl totiž stanoven na základě nesprávného výpočtu, který v 6. stol. provedl mnich Dionýsius Exignus.
R.313 křesťanství postaveno na roveň ostatních náboženství,římský císař Konstantin dává postavit nad jeskyní, kde se Kristus narodil baziliku. Dnešní podoba z r.529,kdy císař Justinián dal baziliku, značně poškozenou za povstání samařského obyvatelstva, znovu postavit. Od té doby se Chrám narození Páně změnil jen nepatrně.
Chrám Narození Páně-v centru města na náměstí Manger Square (náměstí jesliček)
Chrám narození PáněChrám narození Páně
Vchod do bazilikyChrám narození Páně-pětilodní bazilika (56m dlouhá, 26 m široká). Vchod byl za muslimské nadvlády snížen, aby chrám nemohl být znesvěcen jezdci na koních. Svatyně dnes slouží pravoslavné církvi. Lze spatřit původní byzantské mozaiky.
Betlémská hvězda

Částí kostela je Jeskyně narození. Na místě Ježíšova narození je stříbrná hvězda. Hvězdu osvětluje 15 lamp.
Jeskyně Narození je spojena s dalšími podzemními prostorami. Do skály je tam vytesaná cela sv. Jeronýma, autora latinského překladu Bible, zvaného Vulgata. Světec zde měl prožít posledních 35 let svého života, od r. 385 do r 420.

sv.Jeroným
Kostel sv. Kateřiny
K chrámu narození Krista přiléhá katolický kostel sv. Kateřiny (1881).
Mléčná jeskyně-asi 400 m odtud (uličkou kolem kláštera na opačném konci, než je vchod do baziliky, se nachází jeskyně, ve které se Svatá rodina skrývala před útěkem do Egypta.
V betlémském předměstí Bejt Sahur (2 km vých. od centra) leží Pole pastýřů, kterým podle Bible andělé zvěstovali narození Ježíše.
V Betlémě patriarcha Jákob pohřbil svou ženu Ráchel.
V Betlémě se narodil král David
Mírové centrum na náměstí Manger Square

Betlém-Mírové centrum
Betlém
Betlém-mešita
Na palestinská území vstupujeme z Izraele přes hraniční kontroly.
Hraniční kontrolaHraniční zátarasHraniční kontrola
 


Aktuální články

Reklama