Konfucius 552-479 př.n.l.: I cesta dlouhá jeden rok začíná prvním krokem.

Duben 2010

Itálie-Marche-Marotta

26. dubna 2010 v 13:31 | Rea |  Itálie - Marche
Marotta
asi 1000 km od Mikulova, dálnice Bologna-Ancona
Přímořské městečko nacházející se v regionu Marche asi 60 km od Rimini pro ty, kdo nehledají přelidněné pláže a přílišný ruch.


Hotel Holiday
na pěší zóně Corso, u pláže.
Výlety: Fano, Torrete di Fano, Pesaro, Ancona, Mondolfo


Ancona
město vzdálené od Marotty asi 45 km na jih. Je dnes důležitým dopravním uzlem a významným přístavním městem.
Byla založena kolem r. 390 př.n.l. uprchlíky ze Syrakus.
Mnoho římských památek-Trajanův oblouk z r. 115, barokní kostel San Domenico z 18. stol.,
byzantsko-románská katedrála San Ciriaco. Z vyhlídkové věže na jihu města je výhled na útesovou riviéru del Conero.
Pesaro
hlavní město stejnojmenné provincie, proslulé svými plážemi a zároveň rodiště hudebního skladatele Gioacchina Rossiniho (1792-1868). Význam mělo již za Římanů, největší rozkvět prožívalo za renesance. Ve středu města je Piazza del Popolo s krásným Palazzo Ducale z poloviny 15. století. Východně odtud stojí chrám Madonna delle Grazie a dále pevnost Rocca Costanza z 15. stol. Směrem k sz. přijdeme na Via Rossini, kde se nachází katedrála v románském slohu a rodný dům Rossiniho.Fano
Římský Augustův oblouk-rok 9 d.C
Barokní socha Fortuny (1593) A fontána na náměstí XX. Septembre
Teatro delle Fortuna 1845-1863Mondolfo
-radnice
-zajímavý kostel sv. Augustina


Jeruzalém-Kidrónské údolí

19. dubna 2010 v 12:51 | Rea |  Izrael a palestinská území
Kidrónské údolí
Východní zeď hradeb
Podle tradice má v Kidrónském údolí mezi Olivetskou horou a východní zdí Chrámového vrchu dojít k zmrtvýchvstání a poslednímu soudu. Tato severní část kidrónského údolí se nazývá Jehošafatovo údolí. Jehošafat=hebr.Bůh bude soudit. Místo soudného dne lidstva. Proto se zde dávají pohřbívat na jedné straně židé a na druhé muslimové.
Uprostřed východní zdi bývalého Chrámu je dvojitá Zlatá brána. Touto branou má podle přesvědčení židů přijít Mesiáš (řec. messias-odpovídá výrazu christos=pomazaný). Muslimové ji v 16. sto. zazdili, aby zabránili jeho příchodu a před ní založili hřbitov. Kolem vnější strany brány a východní zdi Starého města prochází ulice známá jako Ofelská promenáda.


Davidovo město
Davidovo město
Davidovo městoDavidovo městoDavidovo město-nejstarší část Jeruzaléma, existuje od 20. stol. př n.l.
Nacházelo se zde hlavní město Izraelitů, které tento král, sjednotitel izraelských kmenů, před více než 3000 lety získal od Jebusejců a pokračoval v jeho budování. Součástí archeologickégo parku, ležícího na území Davidova města jsou:
-zbytky kanaánské citadely
-pevnost postavená králem Davidem
-horní město, na kterém sídlili zámožní obyvatelé
-budovy zničené při babylonském dobytí r.586 př.n.l.
-Warrenova šachta- vyhloubena Jebusejci jako zdroj vody pro případ obléhání města.
-pramen Gichon (gichon=prýštící, stříkající).
-Chezekiášův tunel-postaven kolem r. 700 př.n.l. králem Chezekiášem. Vede od pramene Gichon k nádrži Šiolách kde se hromadí. Tunel byl postaven ve snaze zabránit nepřátelům, aby našli zásobárnu vody a poté od ní město odřízli. Je dlouhý 533m a lze jím projít. Voda v něm dosahuje 0,5-1m. V tunelu byl nalezen hebrejský nápis, jehož kopie je vystavena v Izraelském muzeu.
Do Davidova města se dostaneme Hnojnou bránou od Zdi nářků.

Na východním svahu údolí se rozkládá arabská vesnice Silwan.
Na jižním konci údolí řada starověkých hrobek.
Kidrónské údolí
Hrobky
Hrobky-Jehošafatova hrobka z 1. stol.
-Hrob Davidova syna Absolona se sloupem. Je přímo naproti Jehošafatově hrobce.
-Grotto sv. Jakuba (ukrýval se před Římany)
-Zachariášova hrobka z 1. stol. vytesaná ve skále. Zachariáš-otec Jana Křtitele.

zpět na Jeruzalém

Jeruzalém-hora Sión

12. dubna 2010 v 11:57 | Rea |  Izrael a palestinská území
Hora Sión (jz)
přiléhá k hradbám Starého města.
Směrem od Siónské brány není nutno překonávat žádný výškový rozdíl. Na místním křesťanském hřbitově byl pohřben Oskar Schindler,který za 2. světové války zachránil životy víc než tisíci Židům. Pro Židy je nejvýznamnější památkou a poutním místem domnělý hrob krále Davida. Jeho původnost je sporná, David byl pravděpodobně pohřben pod pahorkem Ofel, který leží východně od Davidova města.
Františkánský klášter- v přízemí Davidův hrob, v 1. patře Coenaculum-domnělé místo poslední večeře Páně s 12 apoštoly. Skutečné místo není známé. Místnost byla v minulosti součástí křižáckého kostela, dnes se nachází nad ješivou, židovskou školou zaměřenou na studium tóry.
Nedaleko odtud je bazilika Spánku Panny Marie. Podle tradice stojí na místě, kde Panna Maria zemřela.Je to ústřední budova na hoře Sión. Stavbu si objednal císař Vilém II. v roce 1906.

Při sestupu z hory Sión kostel sv. Petra in Gallicantu-U kokrhání kohouta. podle tradice je místem, kde Petr 3x zapřel Ježíše. Věří se, že na tomto místě stál také dům nejvyššího kněze Kajfáše, do kterého byl Ježíš uveden po svém zatčení a kde prožil noc před procesem.Z balkonu kostela je překrásný výhled na Davidovo město, na arabskou vesnici Silwan a tři Jeruzalémská údolí.
Dostaneme se do údolí syna Hinómova-Gehenna-pro Židy symbolem pekla. Gehenna navazuje na Kidrónské údolí, které odděluje staré město od Olivetské hory.

zpět na Jeruzalém

Jeruzalém-Olivetská hora

7. dubna 2010 v 11:26 | Rea |  Izrael a palestinská území
Olivetská hora
Vyvýšenina 809 m n.m na východě starého města vně městských hradeb-oddělena údolím Kidron. Její dominantou je nejstarší a největší židovský hřbitov, založený již v biblických dobách .Getsemanská jeskyně
Ze Starého města vyjdeme Štěpánskou branou, přetneme Kidrónské údolí a dojdeme do Getsemanské zahrady (hebr.gatsemanim=olivový lis) na úpatí Olivetské hory.
Procházka začíná v zahradě Getsemanské se starými olivovníky a vede vzhůru na Olivetskou horu.Getsemanská zahrada
-zde se Ježíš modlil před zatčením. Prastaré olivovníky prý vyrostly z pahýlů stromů vykácených Titem v 70. letech 1. století.
Getsemanská jeskyně (jeskyně Kristova zatčení).
kostel Hrobu P.MarieV jejím sousedství pravoslavný kostel Hrobu P.Marie . Někdy v polovině 1. stol. zde byla převezena P Marie. Současná stavba z 12. stol. patří řecké církvi.


kostel Marie z MagdalyChrám národů-kámen Chrám národů
(kostel Smrtelné Úzkosti Páně 1919-24) s malovaným portálem. Leží tu plochý kámen, na kterém se údajně Ježíš modlil před svým zatčením. Biblické výjevy, jimiž je vyzdoben, pocházejí z různých států.
Cestou uvidíme vpravo židovský hřbitov a výše ve svahu vlevo ruský pravoslavný kostel Marie z Magdaly (1888), nahoře poutní kostel Dominus flevit..(Pán zaplakal 1954-55).Postaven na základech kláštera z 5. stol.s mozaikovou podlahou zobrazující scénu, ve které Ježíš pláče nad budoucí zkázou Jeruzaléma. Krásný výhled na staré město.
Dominus Flevit
Dominus Flevit
Seven Arches
Pohled na Jeruzalém z Olivetské hory
Přes vrcholek hory před hotelem Seven Arches prochází promenáda, která nabízí překrásné výhledy na město.


Na Olivové hoře v obci Et-Tur kostel Paternoster-dala postavit matka císaře Konstantina, královna Helena na místě, kde Ježíš mluvil ke svým učedníkům. Časem se začalo tradovat, že zde Ježíš naučil své učedníky modlitbu Otčenáš. Kostel zničen r. 614 Peršany. R. 1106 mezi zříceninami kostela postavili křižáci modlitebnu. Jsou zde nástěnné desky s modlitbou Otčenáš ve více než 60 jazycích světa.
-kostel Nanebevstoupení- 45 m vysoká věž, mozaiková výzdoba.
-kaple Nanebevstoupení-nejvyšší stavba na Olivetské hoře-uzavřena
-mešita Nanebevstoupení Páně (patří muslimům od r. 1198,
Ježíše považují za jednoho z proroků. Na podlaze je údajný otisk Ježíšova chodidla).

Na východním svahu Olivové hory leží arabská obec el-Azarié, která je bibilickou Betanií-nyní předměstí Jeruzaléma 3-4 km od centra.
Na východ od Olivové hory Betfage- procesí s palmami na Květnou neděli z Betfage do Jeruzaléma.
Hrobky proroků-starověké hroby z 5. stol. př.n.l.
Židovských památek je v Jeruzalémě mnoho, jejich autentičnost je však sporná

Chrám sv. Štěpána
-řecký chrám v byzantském stylu dokončen r. 1968. Leží v blízkosti místa, kde byl ukamenován první křesťanský mučedník. V jeho blízkosti se nalézají zbytky římské silnice, která vedla od Zlaté brány do Kidrónského údolí.


zpět na Jeruzalém

Jeruzalém-Via dolorosa

6. dubna 2010 v 11:12 | Rea |  Izrael a palestinská území
Via dolorosa
Křížová cesta (Via dolorosa-cesta utrpení)
označuje cestu, kudy se ubíral Ježíš po odsouzení Pilátem Pontským na Golgotu čili Kalvárii.
14 zastavení Křížové cesty (podle bible a tradice jsou to místa, kde se Ježíš zastavoval).
1. zastavení-Pilát Pontský odsuzuje Ježíše ke smrti na kříži.
Začíná v areálu bývalých tureckých kasáren, nyní muslimské chlapecké školy Omaria. V blízkosti stojí minaret připomínající římskou Antoniovu pevnost, ve které byl Ježíš odsouzen k smrti římským prokurátorem Pontiem Pilátem a korunován trnovou korunou, františkánský klášter a konvent Sionských sester. Každý pátek odtud vycházejí procesí, konaná františkánskými mnichy.
Via dolorosa
Via dolorosa
Odtud stoupáme na vrchol Golgoty. (Golgota=lebka, lat. calvaria)
2. zastavení- odsouzenému Ježíši dali na ramena kříž.Je zde františkánský klášter s kaplemi Odsouzení a Bičování.

Via dolorosaVia dolorosaOblouk Ecce homoVia dolorosaVia dolorosa-třetí zastaveníčtvrté zastavení

Jdeme pod obloukem Ecce homo (Ejhle člověk- Pilátova slova) postaveným r. 135 za císaře Hadriána, míjíme kostel Sionských sester.
3. zastav ení-Ježíš poprvé padá pod tíhou kříže. Na rohu ulice krále Šalomouna.Stojí zde arménský katolický kostelík a polská kaple
4. zastavení -Ježíš potkává svou matku (arménský katolický kostelík). Pak se ulice dvakrát stáčí k následujícímu zastavení.
5. zastavení-Šimon Kyrenejský pomáhá Ježíšovi nést kříž. (Františkánská kaple na rohu ulic El-Wad a Via dolorosa).
Via dolorosa
Via dolorosa
Via dolorosa-sedmé zastavení
sedmé zastavení
6. zastavení-Veronika utírá Ježíšovi obličej. Stojí zde řeckokatolický kostel
7. zastavení-Ježíš podruhé padá
8. zastavení-Ježíš utěšuje plačící ženy. Z tohoto místa je nutno se vrátit zpět na rozcestí ulic
9. zastavení Ježíš padá potřetí.
Via dolorosa
Chrám Božího hrobu
Před Chrámem Božího hrobu
Je označeno sloupem a vchodem do kláštera. Lze projít k chrámu Božího hrobu nebo musíme tento objekt obejít. Míjíme Alexandřin špitál a luteránský chrám Vykoupení. Z jeho věže nádherný výhled.
Zbývající zastavení 10.-14. uvnitř chrámu Božího hrobu.
Via dolorosa
Chrám Božího hrobu
Kámen pomazání
Rotunda v chrámu Božího hrobu
v Chrámu Božího hrobu
10. zastavení
-Ježíš oloupen o své šaty
11. zastavení-Ježíš přibit na kříž . Mozaika.
12. zastavení-Ježíš umírá na kříži . Řecký oltář nad skálou Kalvárie nad místem, kde stál kříž.
13. zastavení
-Ježíš je sejmut z kříže. Kámen pomazání.
14.zastavení- Ježíš položen do hrobu. V kapli.
sv.Anna
Štěpánská brána
Půjdeme-li od Antoniovy pevnosti opačným směrem než na Golgotu, dojdeme ke Štěpánské bráně(též Lví). Po levé straně chrám sv. Anny (1. pol. 12. stol.)-příklad křižácké architektury v Jeruzalémě. Podle tradice postaven na místě, kde se sv. Anna, matka Panny Marie, narodila.
zpět na Jeruzalém