Konfucius 552-479 př.n.l.: I cesta dlouhá jeden rok začíná prvním krokem.

Listopad 2010

Bet Guvrin-Maresha

15. listopadu 2010 v 14:03 | Rea |  Izrael a palestinská území
Bet Guvrin- Maresha
Národní park.
Zabírá přes 500 ha, na kterých se vyskytovala dvě starověká města. Biblické a hellenistické město Maresha a římsko-byzantské město Bet Guvrin s jejich mnoha jeskyněmi.
Početné jeskyně, z nichž některé jsou výsledkem eroze měkkého pískovce, jiné dílem Féničanů, kteří zde pravděpodobně získávali kámen pro stavbu aškelonského přístavu mezi 4. až 6. stol. Jeskyně byly později obývány mnichy a poustevníky.
"Polská jeskyně"-vodní cisterna ze 4. stol př.n.l. Později přeměněna na kolumbárium- kde hnízdili holubi. Během II. svět. války (1943) zde byli polští vojáci.
Kolumbárium-největší a nejkrásnější jeskyně s 2000 výklenky ve stěnách pro hnízdění holubů. (3. stol. př.n.l.)

Maresha-starověké město- existovalo do helénistického období. Stálo na vysokém kopci, jehož jméno převzalo (hebr.=hlava). Bylo zničeno r. 40 př.n.l. Mozaikové podlahy ze 4. stol. nalezené na vrcholu kopce Tel Maresha jsou důkazem blahobytu města. Nejkrásnější najdeme v Izraelském muzeu v Jeruzalémě.
Severní komplex z pozdně hellenistického období do konce byzantského období-město Bet Guvrin. Svobodné město od r. 200, kdy získalo od římského císaře Septima Severa latinská práva. Odkrytý římský amfiteátr, pevnost a kostel.

Hellenistické období-3.-2. století př.n.l.

Kumrán

8. listopadu 2010 v 11:53 | Rea |  Izrael a palestinská území
Kumrán
(Qumran)-národní park 42km od Jeruzaléma
asi 12 km jižně od Jericha

Archeologické naleziště ležící na severozápadním okraji Mrtvého moře. Zříceniny osady židovské sekty Esejců zničené Římany r. 68. Byly odkryty cisterny, skladiště, atriové domy, lázně, věž,dvě hrnčířské dílny a písárna. Vedle zřícenin vyrostlo moderní turistické centrum.
Ve 2. stol.př.n.l. se v Kumránu usadila ortodoxní židovská sekta Esejců.Její členové žili asketickým životem a kritizovali bezbožné velekněze v jeruzalémském chrámu, kterým vytýkali, že se neřídí Božími přikázáními. Esejci žili v Kumránu dvě stě let, než je v roce 68 rozehnali nebo pobili Římané.
Před hrozícím nebezpečím se členové sekty rozhodli zachránit cennou knihovnu, která se skládala z ručně psaných papyrových svitků s náboženskými texty a s pravidly jejich chování. Drahocenné materiály zabalili do plátna, vložili do hliněných nádob a ukryli v jeskyních okolních skal.


Až v roce 1947 beduínští pastevci náhodně nalezli v místních jeskyních sedm prvních pergamenových rukopisných svitků. Další objevil tým francouzských archeologů v letech 1951-1956. Celkem se našlo osm až devět set svitků. Na svitcích je zachycena jedna z verzí Starého zákona, nejstarší biblické texty, knihy Izajášovy, knihy žalmů, kniha proroctví o válce synů světla (Esejci) proti synům tmy a také pravidla života sekty.
Proslulé rukopisy od Mrtvého moře jsou jednou z nejcennějších literárních památek z doby antiky. Jejích objev se stal v minulém století kulturní senzací.
Svitky umožňují detailní pohled do judaismu v období do pádu Druhého jeruzalémského chrámu (r. 70 ), t.j. do doby, která měla rozhodující vliv pro vznik křesťanství. Nejstarší svitky pocházejí ze 3. stol. př. n.l.,hlavní část vznikla koncem 1. stol. př.n.l. a počátkem 1. stol. n.l. do roku 68. Jsou o 1000 let starší než další biblické rukopisy.

Velká část svitků z Kumránu je uložena v jeruzalémském památníku Schránka knihy-Shrine of the book, který je součástí Izraelského muzea.

zpět naMrtvé moře

Jericho

1. listopadu 2010 v 12:18 | Rea |  Izrael a palestinská území
Jericho


270 m pod hladinou oceánu
39 km sv. od Jeruzalema
Silnice z Jeruzaléma do Jericha prudce klesá horským terénem Judské pouště. Jericho je arabskou oázou s hojnými sladkovodní prameny, datlovými palmami a citrusovými stromy v Judské poušti.
Jericho je nejstarší město na světě. Město chráněné hradbami tu stálo již kolem r. 7800 př.n.l. (V r. 2010 slavilo 10 000 let.)
1900 př.n.l. se zde usadili Kanaánci, ve 13. stol př.n.l. sem přišli Izraelci.
Podle Bible r. 1200 př.n.l. dobyla město vojska vedená Jozuem s pomocí hlasu trub z beraních rohů, které pobořily městské hradby.
Za římského panství získal oázu Herodes Veliký, který zde vybudoval nádherný zimní palác , krásné zahrady rybníky, amfiteátr, hipodrom. Ve svém paláci zde také r. 4. př.n.l. zemřel.
Za židovského povstání (66-70) Římané město zničili.
V letech 8. stol. po obsazení Araby vybudoval chalífa Hišam z umajjovské dynastie výstavný palác, ukázku raně islámské palácové architektury, jako své zimní sídlo.
Za turecké nadvlády město upadlo.
V r. 1948 připadlo Jericho Jordánsku, dnes je důležitým palestinským městem. Rozkládá se na místě byzantského osídlení. Má příjemné stinné ulice.
Tři historické lokality jsou chráněny v rámci národních parků:


1. Tel Jericho (Tel-es Sultan) na místě biblického Jericha- ukrývá pozůstatky nejstaršího města na světě. V l. 1952-57 byla odkryta část opevnění z doby kolem 7000 let př.n.l. Celkem byly na pahorku odkryty pozůstatky 23 měst, budovaných vždy na zříceninách předchozích. Blízko byl vydatný Eliášův pramen.
Tel je umělý val navršených ruin z minulosti.
2. Hišamův palác sev. od města.U místa Chirbet Mafjer odkryli archeologové v l. 1937-48 trosky nádherného zimního paláce, založeného chalífou Hišamem Ibn Abd el-Malikem z
umajjovské dynastie, sídlící v Damašku. Byl vybudován v letech 724-743, ale již v r. 747 ho zničilo zemětřesení. Ve velké hale s bazény se zachovaly ještě části mozaik. Nejznámější je s motivem pomerančovníku a antilop.


3. synagoga ze 6. stol.ve městě
Sz. od Jericha se zvedá 348m vysoký příkrý kopec Džebel Karantal, považovaný za novozákonní Horu Pokušení. (Ježíš se zde 40 dní postil a byl pokoušen ďáblem). V letech 1895-1905 postavili mniši řecké pravoslavné církve klášter Karanta, přilepený ke skále.
Je zde vybudovaná nová lanovka a také nová herna, kde zkoušejí štěstí především Izraelci z Jeruzaléma.
Jericho bylo prvním místem obsazeného Západního břehu Jordánu, které Izrael 13. května 1994 vyklidil.