Konfucius 552-479 př.n.l.: I cesta dlouhá jeden rok začíná prvním krokem.

Listopad 2014

Procházka Prahou č. 4: Od Karlova mostu přes Kampu a Újezd do Karmelitské ulice a dále Vlašskou ulicí na Petřín

5. listopadu 2014 v 13:24 | Rea |  Česko
Procházka č. 4:
Od Karlova mostu přes Kampu a Újezd do Karmelitské ulice a dále Vlašskou ulicí na Petřín

Přejdeme Karlův most, odbočíme před mosteckými věžemi vpravo na malé Dražického náměstí, kde je renesanční dům U tří pštrosů. Projdeme branou do Mostecké ulice, která patřila od raného středověku k hlavním malostranským ulicím, a prohlédneme si zde domy č. 15 a16. Zajdeme do Josefské ulice, vrátíme se do Mostecké a odbočíme vlevo do Lázeňské ulice. Tu je významný kostel P. Marie pod řetězem a za ním již diplomatická čtvrť - paláce na Maltézském a Velkopřerovském náměstí: Nostický palác, Turbův, Strakův, Velkopřevorský. Kolem posledního pražského mlýna , Velkopřevorského, s točícím se kolem přejdeme na Kampu a projdeme parkem až ke kostelíku sv. Jana Na prádle. Říční ulicí se dostaneme na Újezd k bývalému Michnovu paláci, dnes Tyršův dům. Karmelitská ulice je lemována šlechtickými domy a paláci. Nejzajímavější je tu kostel P. Marie Vítězné se soškou Pražského Jezulátka a Vrtbovský dům, především jeho půvabná zahrada.
Z Karmelitské ulice zabočíme doleva na Tržiště a do Vlašské ulice, kde je Schönbornský a Lobkovický palác.
Odtud pokračujeme na Petřín a vystoupíme na rozhlednu s krásnými pohledy na město. Potom již pokračujeme krásnou procházkou po Petřínských sadech.

Dražického náměstí
U tří pštrosů - renesanční dům z r. 1585 se zbytky malované fasády. V roce 1714 tu byla otevřena druhá pražská kavárna.

U lužického semináře
Vojanovy sady - bývalá zahrada kláštera. V sadech jsou dvě kaple.
Malostranské mostecké věže
uzavírají Karlův most na levém břehu Vltavy. Nižší věž pochází z 12. stol.z románského opevnění Juditina mostu, je tedy starší než Karlův most a patří k nejstarším pražským památkám. Vyšší věž byla postavena v 15. stol. Její ochoz je přístupný veřejnosti.
Malostranská brána
je gotická, postavena si po roce 1410. Zdobí ji znaky zemí, které patřily Václavu IV., a znak Starého města pražského, neboť Karlův most, mostecké věže, brána a malostranské předměstí patřily tomuto městu.
Mostecká ulice
Kounický palác - rokoková stavba z let 1773 - 1775.
U tří zlatých zvonů - odtud až k dražickému náměstí se o konce 12. stol. rozkládal biskupský dvůr, který byl za husitských bojů zničen. Nikdy již nebyl obnoven.

Josefská ulice
Kostel sv.Josefa - patřil ke klášteru karmelitek, který byl v letech 1929 - 31 začleněn do novostavby ministerstva financí.
Lázeňská ulice
Dům V lázních - ve středověku v něm byly lázně. V 19. stol. byl jedním z nejznámějších pražských hotelů.
U zlatého jednorožce - v 19. stol. rovněž přední hotel. V r. 1796 v něm bydlel Ludwig van Beethoven.
Kostel Panny Marie pod řetězem - původní kostel, který v roce 1420 vyhořel i s klášterem, věnoval král Vladislav řádu johanitů (maltézských rytířů).
Maltézské náměstí
Sousoší Jan Křtitele od F. M. Brokoffa, zbytek zrušené kašny.
Nostický palác - raně barokní stavba
Turbův palác - rokoková architektura z let 1767-68. Dnes japonské velvyslanectví.
Strakův palác - nyní Deylova škola pro nevidomé


Velkopřevorské náměstí
Hrzánský palác
Buquoyský palác - francouzské velvyslanectví. Rozsáhlá zahrada sahá až na Kampu.
Malý Buquoyský palác
Palác maltézského velkopřevora - 1726-1431, barokní stavba.

Kampa
Ostrov, oddělený od Malé Strany vltavským ramenem zvaným Čertovka.
U modré lišky - barokní dům s domovním znamením.

Lichtenštejnský palác - raně barokní palác z r. 1696, r. 1864 empírově přestavěný.
Zahradní domek z počátku 17. století - upravený ze staré koželužny pro Josefa Dobrovského, který zde bydlel v letech 1798-1803. Bydlel zde i Jan Werich.
Pomník Josefa Dobrovského - 1902. Až do r. 1949 stál ve Vrchlického sadech.
Sovův mlýn (dříve Odkolkův) - Muzeum Kampa

U Sovových mlýnů
Sady na Kampě se rozkládají po obou stranách této ulice. Vznikly spojením Odkolkova sadu a Michnovské a Nosticovy zahrady.

Most Legií
byl postaven v r. 1901 na místě řetězového mostu Františka I., druhého pražského mostu z let 1839-1841.

Střelecký ostrov
používaný již od r. 1492 jako cvičiště a střelnice pražských střelců.

Říční ulice
Kostel sv. Jana Na prádle - v r. 1660 byl při kostele založen malostranský špitál, který byl zrušen i s kostelem v r. 1774. V kostele byla poté zřízena prádelna-odtud jméno.

Újezd
na tomto místě stávala jedna z nejstarších osad před branami Malé Strany
Lanová dráha - od r. 1891 jezdí na Petřín
Tyršův dům (Michnův palác) - po roce 1918 Michnův palác upraven pro účely tělovýchovy a nazván Tyršův dům.

Karmelitská ulice
Malostranská komunikace lemovaná paláci. Od počátku 17. stol. se tu usazovala feudální šlechta, která chtěla být v blízkosti Hradu.

Muzeum hudby
Již ve 14. stol zde stál klášter sv. Máří Magdaleny s kostelem. Později přešel do majetku dominikánů, kteří po vyhoření objektu vystavěli r. 1616 nový klášter a r. 1686 kostel. Po zrušení kláštera i kostela zde byly od r. 1855 četnické kasárny, po r. 1945 budova upravena pro další účely.
Rohanský palác - klasicistní palác s empírovou střechou z r. 1838 - dnes Ministrstvo školství
Thun-Hohenštejnský palác - barokní stavba z r. 1747, později hotel. Bydlel zde admirál Nelson s lady Hamiltonovou. Na domě je pamětní deska Miroslava Tyrše, který zde žil v letech 1841-1852.

Kostel Panny Marie Vítězné - byl vystavěn v letech 1611-1613 jako první barokní stavba v Praze. Roku 1624 byl odevzdán karmelitánům, jednomu z řádu rozvíjejících protireformační úsilí, a měl se stát památníkem vítězství Habsburků na Bílé hoře. Nejznámějším se stal kostel tím, že uchovává sošku Pražského jezulátka, kterou darovala karmelitánům Polyxena z Lobkovic. Soška si získala světovou pověst hlavně v Itálii, Španělsku a v zemích Latinské Ameriky.
Vrtbovský dům se zahradou - palác je pozdně renesanční přestavbou z doby po r. 1631. Za ním je krásná barokní terasovitá zahrada asi z r. 1720 podle projektu Františka Maxmiliána Kaňky s cennou sochařskou výzdobou z dílny Matyáše Bernarda Brauna.


Tržiště
Schönbornský palác

Vlašská ulice
Lobkovický palác
Vlašský špitál
Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského
Kostel sv. Karla Boromejského
Strahovský park

Petřínské sady
Kostel sv. Vavřince na Petříně
Kaple Kalvárie
Petřínská rozhledna
Bludiště
Hvězdárna
Letohrádek Kinských
Karpatský kostelík
Pomník básníka Karla Hynka Máchy od J.V.Myslbeka z r. 1910-1912